INTERNATIONAL conference „PHYSICS AND THEOLOGY – YESTERDAY AND TODAY“– PLOVDIV 2019 20-22 June 2019, Plovdiv, Bulgaria

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Международната конференция „Физика и теология – вчера и днес“, която ще се проведе на 20-22 юни в Пловдив.

Конференцията има за цел да предизвика научна дискусия за ролята на физиката и другите природни науки в развитието на философските и теологически възгледи.

По време на конференцията ще бъде представен руско-английският превод на книгата: Dieter Hattrup, Antoine Weis, Todorka L. Dimitrova, Physik und Theologie – gestern und heute, Herausgegeben von Barbara Hallensleben. Aschendorff Verlag, Mϋnster, 2017, ISSN 1664-2325.

Книгата ще бъде представена от издателите проф. Барбара Халенслебен и проф. Гуидо Вертгауен от Университета във Фрибург, Швейцария.

Пленарни доклади ще изнесат авторите проф. Антоан Вайс от Университета във Фрубург, Швейцария, проф. Дитер Хатруп от Университета в Паденборн, Германия и доц. Тодорка Димитрова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Ще бъдат демонстрирани някои от физичните експерименти, описани в книгата.

Официални езици на конференцията – английски и български.

Разходите по командироването на участниците са за сметка на изпращащата институция. За студенти и докторанти е предвидено редуциране на таксите.

Повече информация може да намерите на уеб-страницата на конференцията:

https://physics-theology.uni-plovdiv.net/en/home

От Организационния комитет

First announcement

Instructions for preparing an Abstract