Процедури за развитие на академичния състав

Процедури за провеждане на конкурс с изпит за Главен асистент

  1. Конкурсът се обявява по предложение на КС, одобрено от ФС и окончателно утвърдено от АС. Конкурсът се обявява в Държавен вестник и на специализирания сайт на отдел „Развитие на академичен състав и докторантури“, съобразено с решенията на АС за двете конкурсни сесии през месец юни и месец ноември.
  2. Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия, съставена минимум от три лица, в която се включват деканът на факултета или оправомощен от него заместник-декан, ръководителят на катедрата, която е направила предложението за конкурса, и още едно хабилитирано лице. Председателят и останалите членове на комисията се определят със заповед на Ректора по предложение на ръководителя на катедра, съгласувано с декана на факултета. Конспектът за изпита се приема на катедрен съвет.
  3. Конкурсният изпит се провежда от Научно жури (НЖ) в състав от пет хабилитирани лица. Най-малко двама от членовете са външни за Университета. За председател на НЖ се определя вътрешен за Университета член на журито. Съставът на НЖ се определя не по-късно от два месеца от обявяването на конкурса в “Държавен вестник” със заповед на Ректора, по предложение на КС, утвърдено от ФС.
  4. Изпитът е писмен и устен по един въпрос от изготвения конспект. Писменият изпит трае 2 часа, а на устния се обсъжда проблематиката по конспекта. До устен изпит кандидатът се допуска, ако на писмения е получил минимална оценка „много добър“.
  5. Приема се, че изпитът е положен успешно, ако средната оценка от двете части на изпита е „много добър“.

Специфични изисквания по процедурите за развитие на академичния състав  

Специализиран сайт на отдел „Развитие на академичен състав и докторантури“.