Проекти

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА МЛАД УЧЕН ИЛИ ПОСТДОКТОРАНТ

по програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Списък на класираните и одобрени кандидати по Националната програма за „Млади учени и постдокторанти“  2018 – 2020 г. на МОН.


 1. Участници – Имат право да кандидатстват млади учени (асистент, главен асистент и доцент до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен).

 2. Начало на конкурса: 6.11.2018 г.

Край на конкурса: 13.11.2018 г. (до 17.00ч. на 13.11.2018 г. трябва да се подадат документите).

 1. Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1:

За млади учени (МУ):

 • в научно издание, реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus – 1 статия
 • в реферирани издания – 1 статия

За постдокторанти (ПД):

 • в научно издание, реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus – 2 статия
 • в реферирани издания – 3 статия
 1. Документи за кандидатстване, които кандидатът трябва подготви:
 • Попълнена таблица с критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки с Приложение 1.
 • Автобиография;
 • Диплома: за ОКС „магистър“ (за млади учени)/ за ОНС „доктор“ (за постдокторанти);
 • Мотивационно писмо;
 • Работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
 1. Таблицата с критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки и Приложение 1. може да намерите тук.
 2. В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2019 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание.
 3. До 17.00 ч. на 13.11.2018 г. документите могат да се изпратят на електронен адрес mupd@abv.bg или да се подадат в каб. 214 на Ректората на ПУ, ул. „Цар Асен“ № 24 или в каб. 204 в сградата на ФТФ в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 28.
 4. На електронен адрес mupd@abv.bg можете да задавате възникналите въпроси.
 5. Комисия за конкурса за ФТФ:

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева

Членове: доц. д-р Слави Любомиров, докторант Антоанета МариноваУважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

Любезно Ви каним за участие в научен семинар на тема:

“Многослойни полимерни филми като потенциална система за доставка на лекарства в устната кухина” с участието на студенти, докторанти и преподаватели във връзка с популяризиране на резултатите по проект с Договор ДФНИ – Б02/7/12.12.2014 “Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни структури от
биополимери за имобилизиране и удължено освобождаване на лекарствени вещества с приложение върху букална лигавица”

 Фонд Научни изследвания

Програма на семинара:

 • “Съвременни тенденции при букалния път на въвеждане на лекарства – перспективни лекарствени носители” – доц. Б. Пиличева, дф, МУ-Пловдив
 • “Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни филми от природни полимери” – доц. М. Марудова, дфз, ПУ “П. Хилендарски”
 • “Резултати от изследване на полиелектролитни многослойни филми с кварцова микровезна и плазмонна спектроскопия” – доц. Ц. Велинов, дфзн, СУ “К. Охридски”
 • “Приложение на FTIR спектроскопия и HPLC в анализа на полиелектролитни многослойни филми от природни полимери”- доц. Й. Узунова, дх, МУ-Пловдив.

Дата и място на събитието:

25 октомври 2018 (четвъртък), 12:30 часа, в Аулата на Медицински Колеж, бул. Братя Бъкстон 120.

От членовете на Научния колектив от МУ-Пловдив
Доц. Б. Пиличева, дф (ФФ)
Доц. Й. Узунова, дх (ФФ)