Общи за университета

Закон за висшето образование

Закон за развитие на академичния състав в Република България

Правилник за устройството и дейността на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Правилник за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Правилник за атестиране на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“