Общежития

ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА
КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 2017/2018


1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАВЕРЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ С НАНЕСЕН УСПЕХ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (закупува се от университетската книжарница или на сайта на факултета); ЗА ПЪРВИ КУРС СЕ НАНАСЯ УСПЕХЪТ, С КОЙТО Е КЛАСИРАН СТУДЕНТЪТ;
2. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО (ДОМАКИНСТВОТО) ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА (изписани помесечно и с индентификационен номер на фирмата, която издава служебната бележка)-ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2017 Г. ДО МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 Г. (или последните шест получени заплати); ЗА ЕТ ПОСЛЕДНАТА ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ксерокопие); РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА –ДОХОДИТЕ ОТ СТРАНАТА В КОЯТО РАБОТЯТ.
3. АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК (за студентски семейства);
4. АКТ ЗА РАЖДАНЕ – КСЕРОКОПИЕ (при неизвестни родители);
5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители);
6. УВЕРЕНИЯ ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ;
7. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (при инвалидност над 70%);
8. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА (при разведени родители);
9. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ (ЗА БЕЗРАБОТЕН РОДИТЕЛ);


БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ:

1. СТУДЕНТСКИ СЕМЕЙСТВА;
2. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА НЕИЗВЕСТНИ РОДИТЕЛИ;
3. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ;
4. СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕЙСТВА С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧАЩИ;
5. СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%;
6. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ;
ПРИЕМ НА МОЛБИ – ОТ 01.ІX. ДО 18.ІХ.2017 ГОД. В СТАЯ 133 (РЕКТОРАТ); І КЛАСИРАНЕ-21.ІХ.2017 г.
КЛАСИРАНЕТО ЗА ОБЩЕЖИТИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО НИЗХОДЯЩ РЕД НА БАЗАТА НА ИНДЕКС, ПОЛУЧЕН ПО ФОРМУЛАТА:
(Успех * МРЗ) / Доход
МРЗ = 460 лв.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

1. УВЕРЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (закупува се от книжарницата на Университета или на сайта на факултета), ЗАВЕРЕНО ОТ                 ИНСПЕКТОР УЧЕБЕН ОТДЕЛ;
2. ТРИ СНИМКИ;
3. ДОКУМЕНТ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР – ИЗДАВА СЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (САМО ЗА ПЪРВИ КУРС);
4. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ);
5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (ПРИ ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ);
6. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК (ПРИ СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%);
7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ;
8. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД – ИЗДАДЕНА В СТАЯ № 133-СБВ;
9. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ И ДЕПОЗИТ – ПРИ УПРАВИТЕЛЯ НА СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ;
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО Т. 9 (ЗА БЕЗРАБОТЕН РОДИТЕЛ) МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!


КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ ПРИ ПУ  ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

За контакт: Нина Странджева тел. 032/261 329 или 032/ 261 385