Доктор

Процедури за провеждане на конкурсите с изпит за докторант

 1. За проверка на документите, допускане до изпити по специалността и по чужд език, както и за провеждане на изпита по специалността на катедрен съвет се предлагат две тричленни комисии – комисия по допускане на кандидатите до участие в конкурса, и изпитна комисия, които се назначават от ректора въз основа на доклад на декана.
 2. Изпитната комисия предлага конспект по съответното направление и специалност, по която е обявена докторантурата, който се утвърждава от Факултетния съвет.
 3. Изпитната комисия предлага дата за изпита по специалността, в периода определен със Заповед на Ректора за обявяване на конкурсните изпити за всяка учебна година.
 4. Комисията по допускането на кандидатите до участие в конкурса се състои от декана на факултета или оправомощен от него заместник-декан, ръководителя на съответната катедра и преподавател в съответната докторска програма.
 5. Комисията за провеждане на изпит по специалността се състои от три хабилитирани лица, поне две от които са от същата научна специалност. По изключение, при недостиг на хабилитирани лица по съответната научна специалност, в комисията могат да се включат хабилитирани лица от други катедри или от други висши училища и научни организации.
 6. Изпитът по специалността се състои от две части: писмен и устен. Писменият изпит трае минимум 2 часа и максимум 4 часа и е върху случайно избрани два въпроса от конспекта, изтеглени от кандидат. Комбинациите от изпитни въпроси са минимум три.
 7. До устен изпит се допускат тези кандидати, които на писмения изпит са получили средна оценка минимум “много добър”, като оценката на всеки от въпросите е най-малко “среден”.
 8. На устния изпит комисията задава доуточняващи въпроси към тези от писмения изпит. Крайната оценка се формира като средно-аритметична от писмения и устния изпит. Успешно е положил изпит по специалността кандидат, оценен най-малко с „много добър“.
 9. До изпит по чужд език се допускат само кандидати, които са издържали изпита по специалността.
 10. В случай на еднакви крайни оценки на кандидатите в конкурса, комисията излиза с мотивирано предложение, като се ръководи от Чл. 14. (1) на Правилника за развитието на академичния състав на ПУ „П.Хилендарски“, вземайки предвид общата оценка на следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната научна област:
 • успех от дипломата;
 • публикации;
 • участия в научни форуми;
 • други, съобразно специфичните изисквания на съответния факултет.