Магистърски специалности

Физика на кондензираната материя ( за специалисти и неспециалисти)

Хранителна физика (за специалисти и неспециалисти)

Физика на Земята и геоекология (за специалисти и неспециалисти)

Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти и неспециалисти)

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност  (за специалисти и неспециалисти)

Субатомна физика (за специалисти)

Information and Communication Systems

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Телекомуникационни и информационни системи

Телекомуникационни и информационни системи (след ОКС „Професионален бакалавър“)

Информационно и компютърно инженерство

Телематика

Телематика (след ОКС „Професионален бакалавър“)

Учител по физика (за специалисти и неспециалисти)

Учител по инженерни дисциплини (за инженери)

Педагогика на обучението по физика (за специалисти по професионално направление 1.3.)

„Фотоника и модерни оптични технологии“

СДК „Учител по физика“