Конференции

INTERNATIONAL conference „PHYSICS AND THEOLOGY – YESTERDAY AND TODAY“– PLOVDIV 2019

20-22 June 2019, Plovdiv, Bulgaria

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Международната конференция „Физика и теология – вчера и днес“, която ще се проведе на 20-22 юни в Пловдив.

Конференцията има за цел да предизвика научна дискусия за ролята на физиката и другите природни науки в развитието на философските и теологически възгледи.

По време на конференцията ще бъде представен руско-английският превод на книгата: Dieter Hattrup, Antoine Weis, Todorka L. Dimitrova, Physik und Theologie – gestern und heute, Herausgegeben von Barbara Hallensleben. Aschendorff Verlag, Mϋnster, 2017, ISSN 1664-2325.

Книгата ще бъде представена от издателите проф. Барбара Халенслебен и проф. Гуидо Вертгауен от Университета във Фрибург, Швейцария.

Пленарни доклади ще изнесат авторите проф. Антоан Вайс от Университета във Фрубург, Швейцария, проф. Дитер Хатруп от Университета в Паденборн, Германия и доц. Тодорка Димитрова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Ще бъдат демонстрирани някои от физичните експерименти, описани в книгата.

Официални езици на конференцията – английски и български.

Разходите по командироването на участниците са за сметка на изпращащата институция. За студенти и докторанти е предвидено редуциране на таксите.

Повече информация може да намерите на уеб-страницата на конференцията:

https://physics-theology.uni-plovdiv.net/en/home

От Организационния комитет

First announcement

Instructions for preparing an AbstractМЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. СМОЛЯН

Сайт на конференциятаНАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

                            

 

 

 

30 ноември – 01 декември 2018 година
град Пловдив

Националната студентска научна конференция е ежегодно събитие, организирано от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с любезната подкрепа на Фондация “Еврика“. Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната, Българската академия на науките и други научни институции, които работят или се обучават в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. В неформална среда младите бъдещи специалисти имат възможност да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област. В програмата на конференцията се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент и докторант.

Във връзка с ученическите конкурси за научен проект „Еврика“ и за рисунки и колажи „Науката в света около нас“, гостите на конференцията ще могат да посетят изложба на картини или да присъстват на презентации, посветени на събития и научни открития от областта на физиката и инженерните науки.

Предвиждат се презентации и изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, компютърните професии и много други. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

Такса правоучастие не се заплаща!

Сайт на конференцията

Facebook

Важни срокове:

  • Подаване на заявление за участие в конференцията –                                    31.10.2018
  • Представяне на пълните научни доклади за публикуване –                           30.11.2018