Катедра “Физика”

Катедра „Физика“ е в състава на Физико-технологичния факултет и нейният опит в обучението на специалисти в областта на физиката, както и в осъществяването на научноизследователската работа се основа на почти 50-годишна история.Научните изследвания на катедра „Физика” са ориентирани към следните научни тематики:

 • Физични и физикохимични свойства на кондензираната материя – биосъвместими и/или биоразградими полимерни материали и композити, течни кристали;
 • Получаване и изследване на наноструктурирани материали;
 • Електрети – получаване и свойства;
 • Диелектрична спектроскопия;
 • Лазерна рефрактометрия;
 • Биофизика и медицинска физика;
 • Интерферометрия и спектроскопия;
 • Линейни и нелинейни ефекти при разпространение на широкоспектърни и тясноспектърни оптични импулси в изотропни дисперсни среди;
 • Изследване на физични свойства на хранителни продукти;
 • Физика на Земята;
 • Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Катедрата отговаря за подготовката на специалисти от следните специалности:

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“:

Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“:

Катедрата разполага с 3 учебни лаборатории и 3 научноизследователски лаборатории, в които преподавателите и студентите извършват учебна и научноизследователска дейност.

Научни партньорства

 • Аграрен университет, Пловдив
 • Дъблински технологичен университет, Дъблин, Ирландия
 • Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София
 • Институт по изследване и развитие на храните – Пловдив
 • Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски” – БАН, София
 • Институт по обща и неорганична химия – БАН, София
 • Институт по органична химия – БАН
 • Институт по полимери – БАН, София
 • Институт по физикохимия – БАН
 • Казански национален изследователски технологически университет, Казан, Русия
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Словашки университет по земеделие в Нитра– Словакия
 • Солунски университет Аристотел, Солун, Гърция
 • Университет „Сент Ищван“, Гьодьольо, Унгария
 • Университет Лийдс- Великобритания
 • Университет по хранителни технологии – Пловдив
 • Хиндустански колеж по наука и технология, Фарах, Индия.
 • Централна лаборатория по приложна физика – БАН, Пловдив
 • Institute for Applied Mathematics and Information Technologies „Enrico Magenes“ Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milan, Italy
 • Kaunas Technology University, Lithuania
 • National Technical University of Athens, Greece
 • Riga Technical University, Latvia
 • University of Fribourg, Switzerland
 • University of Ljubljana, Slovenia
 • University of Zagreb, Croatia

 

Академичен състав

Катедра “Физика”Телефон
E-mail
проф. д-р Теменужка Йовчева
ръководител на катедрата
032 261 256
032 261 271
temiov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Мария Марудова-Живанович032 261 278
032 261 380
margo@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Драгомир Господинов032 261 278
drago_pld@yahoo.com
доц. д-р Тодорка Димитрова032 261 381
tldimitrova@abv.bg
доц. д-р Ася Виранева032 261 256
032 261 271
asia83@abv.bg
доц. д-р Гинка Екснер032 261 317
exner_ginka@yahoo.com
доц. д-р Диана Дакова 0897 684 625
032 261 244
ddakova2002@yahoo.com
гл. ас. д-р Иван Бодуров032 261 256
bodurov@uni-plovdiv.net
гл. ас. д-р Иван Иванов 032 261 244
ik_ivanov@yahoo.com
гл. ас. д-р Анелия Дакова 032 261 278
anelia.dakova@abv.bg
физик д-р Стефан Николов032 261 291
stnikolov@uni-plovdiv.bg
физик Георги Иванов032 261 299
dikg2002@abv.bg
инженер Минчо Христов032 261 377
032 261 497
mincho53@abv.bg