Катедра “Образователни технологии”

Научните изследвания на катедра „Образователни технологии” са ориентирани към следните научни тематики:

Методика на обучението по…

 • ИКТ в обучението по физика
 • IBSE в обучението по физика
 • Конструктивистки подход в обучението по природни науки
 • Педагогическата практика в подготовка на учители по физика
 • Решаване на задачи в обучението по физика
 • Съвременни методи в обучението по физика

Теоретична физика

 • Статистическа механика
 • Теория на критични явления

Атомна и ядрена физика

 • Основи на Атомната физика
 • Експериментална Ядрена физика
 • Радиационна биофизика
 • Физика на високите енергии и елементарните частици

Математика

 • Теореми за сходимост
 • Итерационни методи
 • Симултантни методи
 • Нули на полиноми
 • Теореми за неподвижни точки
 • Диференциална геометрия

Геофизика

 • Изследване на свойствата на серии от зависими и независими земетресения
 • Аналитично описание на пространствени времеви разпределения на земетръсни серии
 • Изследване на свойствата на съвременни афтершокови серии
 • Изследване фрактални свойства на сеизмичността

Научни партньорства

 • Софийски университет, Физически факултет и Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 • Педагогически факултет, Хелзински университет, Финландия
 • Физически факултет, Университетът в Патра
 • Fakultet fur natur-und gesellschaftwissenschaften Physic, Heidelberg
 • Katedra Fysiky FPV, UNB Banska Bystrica, Slovakia
 • Institute for Nuclear Researches and Nuclear Energy (INRNE) – Bulgarian Academy of Science;
 • Joint Institute for Nuclear Research (JINR) – Dubna, Russia.
 • European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva, Switzerland – via INRNE (BAS)
 • Теоретичния отдел на Институт по физика на твърдото тяло, БАН, София,
 • Катедра „Теоретична физика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, София

Катедрата разполага с 3 учебни лаборатории, в които преподавателите и студентите извършват учебна и научноизследователска дейност.

Катедра „Образователни технологии“ обеспечава подготовката на студентите по математика, теоретична физика и атомна и ядрена физика по всички бакалавърски и магистърски програми на Физико-технологичния факултет. Катдерата е отговорна за подготовката на студенти по следните бакалавърски и магистърски програми:

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“:

Образователно-квалификационна степен „МАГИСЪР“:

Академичен състав

Катедра “Образователни технологии”Телефон
E-mail
доц. д-р Желязка Райкова
ръководител на катедрата
032 261 270
janeraikova@gmail.com
проф. д-р Ваньо Чолаков032 261 422
tcholak@abv.bg
доц. д-р. Екатерина Писанова032 261 372
katia_pisanova@abv.bg
доц. д-р Елисавета Марекова032 261 367
eligeo@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Христина Петрова0886 96 45 54
032 261 381
hrpetrova@yahoo.com
гл. ас. д-р Надежда Каймаканова032 261 367
NadejdaKaimakanova@abv.bg
гл. ас. д-р Стоил Иванов032 261 244
0886 83 83 05
stoil@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Валери Сербезов032 261 497
serbezov@plov.net
ас. Делко Златански032 261 243
ас. д-р Мариана Шоповаmariana.vutova@cern.ch
преподавател д-р Мариета Атанасова032 261 270
физик Христо Петров032 261 281
физик д-р Валентин Кабаджов032 261 421
netcomeng@abv.bg