Катедра „Машиностроене и транспорт“

Катедра  “Машиностроене и транспорт” е създадена през 1989 година. На територията на база Смолян катедрата разполага с 8 лаборатории, оборудвани със съвременна техника в областта на:

 • CAD/CAM/CAE системи;
 • Автомобилна техника и електрообзавеждане на автомобила;
 • Двигатели с вътрешно горене и диагностика и системи за управление;
 • Материалознание и металографски анализ;
 • Рязяне, металорежещи машини и технология на машиностроенето;
 • Програмиране на CNC и CNC машини.

Научни тематики:

 • Изследване на трибологичните характеристики на твърди тънки покрития;
 • Изследване параметрите на героторнихидромотори;
 • Изследване на износоустойчивостта на възстановени детайли от автомобилната техника;
 • Изследване и проектиране на машинни елементи и механизми;
 • Трибология в машиностроенето;
 • Статично и динамично поведение на производствената техника;
 • Нанотехнологии.

Катедрата отговаря за подготовката на специалисти от следните специалности:

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“:

Академичен състав

Катедра "Машиностроене и транспорт" База Смолян
Телефон:
E-mail:
доц. д-р инж. Кънета Паскалева0898566432
kanetapaskaleva@gmail.com
проф. д-р инж. Любомир Станев lyubomir_stanev_43@abv.bg
доц. д-р инж. Огнян Сливаров oslivarov@dir.bg
доц. д-р инж. Станислав Алексиев stanislav_al@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Велко Рупецовvelko_r@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Райчо Минчевr_a_m@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Емил Велевemil_velev@yahoo.com
ас. инж. Сашо Башев samba_el@abv.bg
ас. инж. Христо Радевico_sm@abv.bg
Петър Кименов
Техник – механик