Катедра „Електроенергетика и комуникации“

Катедрата „Електроенергетика и комуникации“ е в състава на Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и отговаря за специалната подготовка на специалности:

  1. Компютърни и комуникационни системи
  2. Електроенергийна техника
  3. Хардуерни и софтуерни системи

в образователно-квалификационните степени „БАКАЛАВЪР”.

Учебните планове на специалностите са разработени съвместно с фирми от областта и региона и са съгласувани с водещи университети в Европа. Съобразени са със световните тенденции в областта на електроенергетиката и комуникациите.

 

Катедрата разполага с лаборатории, оборудвани със съвременна техника в областта на енергийната техника, компютърните, комуникационните и хардуерните системи, в които преподавателите и студентите извършват учебна и научно-изследователска дейност в направленията: Електротехника, Електрически апарати, Електрически мрежи и системи, Електрически централи и подстанции, Релейни защити, Програмиране на С++, C#, Java, Бази данни, Електронна схемотехника, Компютърни мрежи, Периферия и архитектура, Уеб базирани системи, Операционни системи и други.

 

Катедрата осигурява подготовката по определени дисциплини от учебните планове на други специалности във Физико-технологичния факултет.


    Завършилите специалност „Компютърни и комуникационни системи“ ще могат да работят в предприятия и фирми, където се извършва дистанционен контрол на технологични процеси или се извършва непрекъснат обмен на информация и има комуникационни устройства и компютърни системи, които трябва да се поддържат, настройват, експлоатират. Могат да се реализират в организации и фирми за изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на цифрови и оптични комуникационни системи. 
    Обучението по специалност „Хардуерни и софтуерни системи“ осигурява на бакалаврите компетенции за създаване, разработване и поддържане на модерни софтуерни и хардуерни системи; адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване; разширяване на функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи; разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложение; уточняване на изискванията на потребителя, анализ и асемблиране на компютърни системи.
        Завършилите специалността „Електроенергийна техника“ ще владеят методите и средствата за измерване на различни електрически величини в производствени и лабораторни условия. Ще използват съвременни методи за провеждане на експериментални изследвания. Ще могат да разчитат техническа документация и да подготвят такава по изискванията на действащата нормативна уредба и правилата за техническа безопасност. Благодарение на добрата практическа подготовка и стажантската програма ще могат да прилагат професионално знанията и придобития практически опит за решаване на технически проблеми.
 
     Специфично за обучението е практическата подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гарантираща успешна професионална реализация. За насърчаването на самостоятелното учене по определени предмети се предлагат съвременни интернет-базирани методи за обучение и комуникации със студентите.

                      Академичен състав

Катедра "Електроенергетика и комуникации"Телефон
E-mail
доц. д-р инж. Слави Любомиров
Ръководител катедра

+359 89 798 9868
slavilubomirov@gmail.com
проф. д-р инж. Иван Миленовmilenov55@abv.bg
доц. д-р инж. Диан Маламовdeanmalamov@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Велислава Райдовскаv_raydovska@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Милена Недеваpu_nedeva@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Даниела Шехова+359 88 798 4838
shehova_d@abv.bg
ас. инж. Станислав Асенов+359 87 892 3489
St.assenow@gmail.com
ас. инж. Димитър Недевdim_nedev@yahoo.com
ас. Георги Кольковски+359 87 987 9213
g_n_k@abv.bg
инж. Ангел Чекичев+359 87 846 3587
ma8721@abv.bg
инж. Кирил Киранов+359 88 989 0944
kiranovkiril@gmail.com