Катедра “ЕКИТ”

Катедра  „ЕКИТ“ (Електроника, комуникации и информационни технологии) е създадена през 1964 година. Катедрата разполага с 5 лаборатории, оборудвани със съвременна техника в областта на електрониката, електротехниката, комуникациите, микропроцесорната техника, сензорите и изпълнителните механизми. Академичният състав на катедрата развива своята научноизследователска дейност в няколко научни тематики:

 • Проектно-базирано обучение;
 • Електронно обучение;
 • Обучение с мобилни устройства;
 • Вградени микропроцесорни системи;
 • Оптоелектроника;
 • Безжични комуникационни системи;
 • Прогнозиране и управление на топлообмена на електронна и телекомуникационна апаратура;
 • Системи с възобновяеми енергийни източници;
 • SCADA и PLC системи за дистанционен мониторинг и управление;
 • Математично моделиране, симулиране и оптимизация на системи.

 • Performance support learning;

 • e-Learning;
 • m-Learning;
 • Embedded Microprocessor Systems;
 • Optoelectronics;
 • Wireless communication systems;
 • Thermal forecasting and management of electronic and telecommunication equipment;
 • Renewable energy systems
 • SCADA and PLC remote monitoring and control systems;
 • Mathematical modeling, simulation and optimization of systems.

Катедрата отговаря за подготовката на специалисти от следните специалности:

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“:

Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“:

Академичен състав

Катедра “ЕКИТ”Телефон
E-mail
доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
ръководител на катедрата
032 261 251
si_vest@yahoo.com
проф. д-р Невена Милева032 261 251
nevena.mileva@gmail.com
проф. д-р Росица Донева032 261 253
rosi@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Даринка Манова032 261 253
dmanova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Димитър Токмаков032 261 251
tokmakov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Румен Попов032 261 253
доц. д-р Надежда Кафадарова032 261 249
n_kafadarova@yahoo.com
гл. ас. д-р Сотир Сотиров032 261 249
s.i.sotirov@abv.bg
ас. д-р инж. Диана Велкова Стоянова032 261 372
ас. д-р инж. Иван Божиков
ас. Мими Василева032 261 313
физик Николай Вакрилов0899 329 686
032 261 249
n_vakrilov@abv.bg
физик Димитър Шуманов032 261 243
орг. уч. дейност Йорданка Папардова032 261 372
dpapardova@yahoo.com
Цветелина Запрянова
Административен секретар
032 261 372
032 261 251