Дистанционно обучение

В момента Дистанционна форма на обучение във Физико-технологичния факултет не се провежда. Специалностите от ДФО са в процес на акредитация.

Специалности:

Бакалавър / Bachelor’s degree

Телекомуникационни и информационни системи (Telecommunication and information systems)

Учебен планCURRICULUM

Квалификационна характеристика / Qualification description

Магистър / Master’s degree

Телекомуникационни и информационни системи (Telecommunication and information systems)

Учебен план /CURRICULUM

Квалификационна характеристика / Qualification description

Информационна физика и комуникации

Учебен план

Квалификационна характеристика

Правила/Rules

Система за проверка на знанията за студенти от Дистанционна форма на обучение / Knowledge verification system for Distance Learning students

Правила за провеждане на практически /лабораторни занятия за студенти от Дистанционна форма на обучение (Practice/Laboratory Classes Rules for Distance Learning Students)

Правила  за организация и провеждане на обучение на английски език по специалности във Физико-технологичен факултет